In 2015 steeg het aantal vluchtelingen Nederlands sterk. Veel mensen uit Syrië en Eritrea maar ook Afghanistan, Irak, Iran en Somalië ontvluchtten hun land. Naast de bestaande opvangplekken, werden er door het hele land verschillende crisis- en noodopvang locaties geopend. In oktober 2015 werd duidelijk dat er ook in Ede een noopopvang geopend zou worden.

De bereidwilligheid van Edenaren om de bewoners bij te staan, bleek al voor de opening van de opvang groot. Vanuit het verlangen om deze hulp zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en aan te laten sluiten bij de behoefte is in diezelfde maand het Coördinatiepunt Vrijwilligers Vluchtelingen Ede ontstaan. Een burgerinitiatief met als doel om vraag en aanbod voor vluchtelingen in Ede zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

In de maanden die volgenden werd er enorm veel georganiseerd voor en gegeven aan de bewoners van de noodopvang. In het jaar dat de noodopvang open was, zijn er o.a 235 activiteiten aangeboden, 27 meet & eat avonden met 130 verschillende gastadressen georganiseerd en 190 oproepen vervuld. Vanuit deze activiteiten zijn contacten ontstaan die tot op de dag van vandaag bestaan en daarmee is een basis gelegd voor de integratie van de nog in Ede verblijvende statushouders.

CVVE vervulde in deze periode een brugfunctie tussen de samenleving en het COA. Vanuit het COA werd aangegeven dat door de inzet van CVVE de inzet van de Edese samenleving maximaal benut kon worden, zonder dat de organisatie hiervan op de schouders van de COA-medewerkers terechtkwam.

CVVE gelooft in de kracht van de Edese samenleving. Vanuit burgers en organisaties werd er volop georganiseerd en gegeven. Hierdoor heeft CVVE steeds kunnen blijven werken vanuit het uitgangspunt we niet organiseren maar slechts coördineren wat er aangeboden wordt.

In april 2016 stemde de gemeenteraad voor de komst van drie AZC’s in Ede en in juni van dat jaar werd besloten dat de noodopvang langer open zou blijven. Met deze vooruitzichten is CVVE met steun van de gemeente Ede doorgegroeid tot een kleine organisatie waardoor het werk kon worden gecontinueerd en geprofessionaliseerd.

Het aantal vluchtelingen dat Nederland binnenkwam nam echter sterk af waardoor het COA landelijk veel opvanglocaties sloot. Als gevolg hiervan werd in september 2016 besloten dat de geplande AZC’s in Ede er niet zouden komen en sloot de noodopvang in november van dat jaar haar deuren.

Het aantal mensen dat een status kreeg en zich in Ede vestigde, steeg dat jaar sterk. Daarom is CVVE zich vanaf november 2016 gaan richten op het contact tussen Edenaren en statushouders om een zo meet te werken aan een zo volledig en volwaardig mogelijke integratie.